کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مجهز به سیستم اعلام و اطفای حریق می باشد.