سردر کتابخانه مرکزی                                         مخزن                                                                       مخزن                                                    

                                                 

                                             سالن مطالعه خواهران                                 سالن مطالعه خواهران                                  سالن مطالعه برادران                                           سالن مطالعه برادران

                                                  

                                      سالن آموزشی خوارزمی                                          سالن آموزشی خوارزمی                              مشاوره اطلاعاتی و مرجع                                سالن مطالعه خواهران

                                  

                                                                         

                                                                         میز امانت                                             سالن پایان نامه                                                  سالن مطالعه برادران