کارگاه های آنلاین برگزار شده سال 1399

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مدت ساعت

مستندات

1

آشنایی با آیین نامه های کشوری پایان نامه های محصول محور

 

سیدشمس الدین زرین

1399/03/21

2

مستندات

2

بررسی وب سایتها و وبومتریک

 

دکتر لطیفی

مهندس چاور

1399/04/09

2

مستندات

3

داوری مقالات 

دکتر قالیچی

1399/04/24

2

مستندات

 

4

اخلاق در پژوهش مجید سرنی زاده 99/05/28 2 مستندات

 

5

 

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Up to date

مهدیه دانشور 99/06/04 2

مستندات

 

 

6

 

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Science Direct

محمدحسن خرم 99/06/18 2 مستندات

 

7

کتابدار بالینی اعظم درتاج 99/06/25 2 مستندات
8 سرقت علمی معصومه لطیفی 99/07/01 2

مستندات

 

9

 

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus

 

طیبه خواجه 99/07/08 2 مستندات
10

 

آشنایی با پایگاه اطلاعاتیPubmed

 

مهدیه دانشور 99/07/15 2 مستندات
11

 

آشنایی با نحوه انتخاب مجلات

معتبر

معصومه لطیفی 99/07/22 2 مستندات
    12

 

آموزش پروفایل Mendeley

 

    معصومه لطیفی        99/08/10  2 مستندات
13

 

روش تحقیق در علوم پزشکی (جلسه اول)

 

دکتر شیرین جلالی نیا 99/08/20 2 مستندات
14

 

 

روش تحقیق در علوم پزشکی (جلسه دوم)

 

دکتر شیرین جلالی نیا 99/08/21 2 مستندات
15 مقاله نویسی دکتر لیلا قالیچی

99/09/04

99/09/05

2

2

مستندات

مستندات

16

 

آشنایی با سامانه منبع یاب

 

مهدیه دانشور 99/09/18 2 مستندات
17

روش تحقیق مقدماتی (بخش اول)

روش تحقیق مقدماتی (بخش دوم)

روش تحقیق مقدماتی (بخش سوم)

روش تحقیق مقدماتی (بخش چهارم)

 

دکتر عبدالحسین مدنی

99/9/26

99/10/03

99/10/10

99/10/17

2

2

2

2

مستندات

 

    18

 

 

سرقت علمی و آموزش پروفایل مشابهت یاب

 

دکتر معصومه لطیفی 99/10/16   2  مستندات
    19

آنالیز آماری با نرم افزارSpss (بخش اول)

آنالیز آماری با نرم افزار Spss(بخش دوم)

 

      امین قنبرنژاد          99/10/23
        99/10/24

  2

  2

    مستندات

   مستندات

    20

 

گزارش نویسی

 

      خانم قاسمی         99/11/01  2   مستندات
    21

 

 

آشنایی با سامانه نوپا

 

 

      مهدیه دانشور         99/11/05  2     مستندات
 22  

 

مرجع نگاری با END Not

 

     معصومه لطیفی         99/11/07  2    مستندات
    23 

 

طراحی تحقیق در علوم بالینی

 

      دکتر مدنی         99/11/15  2      مستندات
    24 برنامه ثبت بیماری  ها

    دکتر فرید خرمی

   دکتر نسرین داوری

   دکتر مهربان شاهی

        99/11/21 2

    مستندات

    مستندات