صفحه اصلی > منوی بالا > بخش های کتابخانه > ریاست کتابخانه 

ریاست:

دفتر رئیس کتابخانه در بخش واحد اداری کتابخانه واقع شده است. 

 

      عکس

نام و نام خانوادگی   

سمت 

مسئولیت 

 ایمیل

تلفن

   

   افسانه کاظمی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

رئیس کتابخانه مرکزی

    centlib@hums.ac.ir

                  07633710442

    

فعالیت های ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد:

مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی، نظارت فعالیت های کتابخانه

 • اقدام و نظارت بر انتخاب و خرید منابع مورد نیاز کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه 
 • بررسی نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه و پیشنهاد تهیه آن
 • پیگیری در جمع آوری نیازهای کتاب های الکترونیکی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه 
 • پیگیری امور مربوط به تکمیل و به روز رسانی وب سایت کتابخانه مرکزی و دانشکده ها و بیمارستان ها 
 • بررسی و پیش بینی نیازهای کتابخانه ها و پیشنهاد در تامین بودجه سالانه و همکاری در جهت تحقق برنامه ها،خرید منابع، نظارت و پیگیری بر امور مربوط به خرید کتاب و منابع و سفارشات
 • برنامه ریزی برای اجرای فرآیند آموزش به صورت مجازی و حضوری کتابداران و مراجعین کتابخانه 
 • ارتباط با کتابخانه های اقماری و دریافت مشکلات آن ها و راهنمایی جهت بهبود عملکرد آن ها
 • نظارت بر حفظ، نقل و انتقال قانونی اموال کتابخانه
 • پیگیری امور مربوط به نرم افزار کتابخانه
 • تعیین شرح وظایف کارمندان و تقسیم کار بین آن ها
 • مکاتبات اداری با سازمان ها و موسسات و کتابخانه ها 
 • نظارت بر ارزشیابی و برنامه عملیاتی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه 
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای شیفت در گردش کتابخانه