اخبار مربوط به بحران کتابخانه شش ماه دوم سال 1402

1- شارژ کپسول های آتشنشانی

2-تعمیر و تعویض تابلو اصلی برق کتابخانه 

 

اخبار مربوط به بحران کتابخانه شش ماه اول سال 1402

 

1- تهیه ups برای سرور کتابخانه جهت ذخیره سازی اطلاعات نرم افزار آذرسا

2- سم پاشی کتابخانه: برای از بین بردن حشرات موذی عقرب، رتیل، مار .... در نیمه اول مردادماه 1402

 

اخبار مربوط به بحران کتابخانه شش ماه اول سال 1401

 

1_ جهت پیشگیری از ورود عقرب، رتیل، مار و .... در تیرماه 1401 پیرامون کتابخانه سم پاشی انجام شد.

2_ جهت ذخیره سازی و پشتیبانی از بانک اطلاعات نرم افزار آذرسا، سرور و ذخیره ساز در شهریور ماه 1401 تهیه گردید.

 

اخبار مربوط به بحران کتابخانه شش ماه دوم سال 1401

 

1_تهیه جعبه کمک های اولیه و ملزومات آن

2_ شارژ کپسول های آتشنشانی 

3_ نصب درزگیر پنجره ها برای جلوگیری از ورود عقرب و مار و ...