عکس  نام و نام خانوادگی رشته مقطع تحصیلی پست سازمانی ایمیل  آدرس تلفن

   

 دکتر الهام بوشهری  آموزش پزشکی دکترا مدیر اطلاع رسانی پزشکی e.booshehri@hums.ac.ir بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران، جنب شهرک نبوت، دانشکده پزشکی، معاونت تحقیقات                                 07633710393

                         

 

     مهدیه دانشور کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی       کارشناس ارشد مسئول سایت و کتابخانه دیجیتال m.daneshvar@hums.ac.ir بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران، جنب شهرک نبوت، دانشکده پزشکی، کتابخانه مرکزی           07633710442

   

فاطمه نجم الدینی  مدیریت اجرایی  کارشناس ارشد مسئول سایت کتابخانه مرکزی و برنامه عملیاتی کتابخانه  ّf.a.t.m.najm2020@gmail.com بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران، جنب شهرک نبوت، دانشکده پزشکی، کتابخانه مرکزی                    07633710442

              

                    

زهرا فرشیدی  بهداشت  کارشناس مسئول پایان نامه ها و مدیرداخلی کتابخانه    zahrafarshidi2021@gmail.com بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران، جنب شهرک نبوت، دانشکده پزشکی، کتابخانه مرکزی                     07633710442

        

نرگس پیری زاده   کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کارشناس مسئول میز امانت و خدمات فنی کتابخانه  narges4.ir@gmail.com بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران، جنب شهرک نبوت، دانشکده پزشکی، کتابخانه مرکزی                    07633710442

 

 

مریم سارانی انگل شناسی پزشکی کارشناس ارشد میز امانت sarani.maryam@hums.ac.ir بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران، جنب شهرک نبوت، دانشکده پزشکی، کتابخانه مرکزی 07633710442