اهداف کتابخانه

 

1-شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان

 

2-فرآهم آوری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز استفاده کنندگان

 

3-راهنمایی وآموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

 

4-اطلاع رسانی در حوزه های موضوعی مربوطه

 

5-کمک به پیشرفت برنامه های آموزشی در کلیه رشته های دانشکده

 

6-کمک به پیشرفت برنامه های پژوهشی دانشکده

 

7-ایجاد بستری مناسب برای آموزش و ارتقاء علم و فرهنگ جامعه

 

8-تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها

 

9-کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی

 

10-کمک به تحقیقات کادر آموزشی در سطح تخصصی

 

11-القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقیق

 

12- گردآوری متون اعم از کتب چاپی و الکترونیک ، نشریات ادواری ، اسناد و مدارک