عکس نام و نام خانوادگی                        سمت                                                   مسئولیت       ایمیل                      شماره تلفن 

        

          فاطمه نجم الدینی   کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مسئول سایت و برنامه عملیاتی کتابخانه مرکزی

f.a.t.m.najm2020@gmail.com     07633710442