سفارشات و تامین منابع علمی:

 

در این بخش فرآیند فراهم آوری منابع از انتخاب، سفارش و تهیه آنها انجام می شود. در این بخش برای تامین منابع اطلاعاتی مورد نیاز دانشگاه فعالیتهای زیر انجام می گیرد:

 

  • شرکت در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی کتاب و تهیه کتابهای مورد درخواست 

 

  • دریافت تقاضا و درخواست منابع 

 

  • تکمیل اطلاعات کتابشناختی منابع 

 

  • کنترل درخواستها با منابع کتابخانه و تائید عدم تکرار آنها 

 

  • تشکیل کمیته انتخاب منابع 

 

  • دریافت منابع سفارش داده شده

 

  • تحویل منابع به بخش خدمات فنی 

 

این بخش بر عهده یک کارشناس کتابخانه و با همکاری رئیس کتابخانه مرکزی اداره می شود.