برگزاری نمایشگاه کتاب هفته کتابداری انتشارات استاد

 

 

 

  برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات حیدری زمان :98/7/15 لغایت 98/7/27

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات ایده نوین زمان 97/11/15 لغایت 97/12/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات ایده نوین زمان 97/7/1 لغایت 97/7/18

 

 

 

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات ایده نوین زمان : 96/11/15 لغایت 96/11/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی به مناسبت هفته پژوهش با همکاری انتشارات ایده نوین زمان: 4 آذر ماه لغایت 14آذرماه