ریاست:

دفتر رئیس کتابخانه در بخش واحد اداری کتابخانه واقع شده است. 

 

      عکس

نام و نام خانوادگی

               سمت 

        مسئولیت 

                         ایمیل

 تلفن

 

مهدیه دانشور

 

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

  رئیس کتابخانه مرکزی

                         

m.daneshvar@hums.ac.ir

                           

07633710442

    

فعالیت های ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد:

 

 • مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی، نظارت فعالیت های کتابخانه

 

 • اقدام و نظارت بر انتخاب و خرید منابع مورد نیاز کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه 

 

 • بررسی نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه و پیشنهاد تهیه آن

 

 • پیگیری در جمع آوری نیازهای کتاب های الکترونیکی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه 

 

 • پیگیری امور مربوط به تکمیل و به روز رسانی وب سایت کتابخانه مرکزی و دانشکده ها و بیمارستان ها 

 

 • بررسی و پیش بینی نیازهای کتابخانه ها و پیشنهاد در تامین بودجه سالانه و همکاری در جهت تحقق برنامه ها،خرید منابع، نظارت و پیگیری بر امور مربوط به خرید کتاب و منابع و سفارشات

 

 • برنامه ریزی برای اجرای فرآیند آموزش به صورت مجازی و حضوری کتابداران و مراجعین کتابخانه 

 

 • ارتباط با کتابخانه های اقماری و دریافت مشکلات آن ها و راهنمایی جهت بهبود عملکرد آن ها

 

 • نظارت بر حفظ، نقل و انتقال قانونی اموال کتابخانه

 

 • پیگیری امور مربوط به نرم افزار کتابخانه

 

 • تعیین شرح وظایف کارمندان و تقسیم کار بین آن ها

 

 • مکاتبات اداری با سازمان ها و موسسات و کتابخانه ها 

 

 • نظارت بر ارزشیابی و برنامه عملیاتی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه 

 

 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای شیفت در گردش کتابخانه