ماموریت کتابخانه مرکزی

 

تقویت آموزش، پژوهش و فعالیت های دانشگاه و حمایت از تلاش دانشگاه در جهت ارتقای سلامت، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاه و مدیریت بهره برداری از این منابع.

ارزش هایی که ماموریت ها بر پایه آن استوار است:

 

1 . ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن، دقیق بودن و کامل بودن به تمام مراجعان ارائه می دهند.

 

2. نوآوری: کتابداران دائماً بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی هستند.

 

3. کار گروهی: کتابداران با همکاری گروهی و بالاترین پتانسیل فردی به ارائه خدمات و نوآوری می پردازند.

 

4. رهبری: کتابداران، تخصص و مهارتهای خود را در استفاده از اطلاعات و فناوری اطلاعاتی به اشتراک می گذارند.

 

5. تلاش و نظارت بر بکارگیری نیروی انسانی متخصص در کلیه کتابخانه های دانشگاه

 

6. مدیریت بر نظارت نرم افزار جامع کتابداری تحت وب دانشگاه

 

7. نظارت بر عملیات ورود مشخصات و اطلاعات کتابهای فارسی و لاتین موجود در کتابخانه های دانشگاه در نرم افزار تحت وب آذرسا (فهرستنویسی، رده بندی و آماده سازی)

 

8. تهیه محتوا و روزآمدسازی وب سایت کتابخانه مرکزی، کتابخانه دیجیتال.