مخزن کتابخانه:

مخزن کتابخانه مرکزی بصورت باز و با مساحت 167 متر مربع در دو بخش کتابهای پزشکی و غیر پزشکی فارسی و لاتین اداره می شود. 

مخزن کتابخانه با تعداد 25291 نسخه کتاب فارسی و 19012 نسخه کتاب لاتین نیاز اطلاعاتی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و مراجعین کتابخانه را در حوزه پزشکی و غیر پزشکی پاسخگو می باشد. که این کتابها در 125 قفسه دو طرفه 40 قفسه یکطرفه بر اساس رده بندی NLM برای کتب پزشکی و LC برای کتب غیر پزشکی چیده شده اند.