نظام طبقه بندی منابع کتابخانه

 

رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، رده بندی که با نام NLM شناخته می شود، در واقع پس از گسترش سه طرح دیگر در زمینه تخصصی پزشکی، طراحی گردید که عبارت بودند از رده بندی کتابخانه پزشکی بوستون،  رده بندی کانینگهام و رده بندی بار نارد. ویرایش مقدماتی این رده بندی در سال 1948 منتشر گردید، پس از بازنگری، در سال 1951 اولین ویرایش این رده بندی با عنوان رده بندی پزشکی ارتش آمریکا منتشر گردید.

ویرایش های دوم، سوم، و چهارم و بازنگری آن به ترتیب در سال های 1981 و 1978  و 1964 و 1958 به بازار آمد، با انتشار ویرایش پنجم رده بندی NLM بصورت الکترونیکی منتشر و هر ساله در ماه آوریل روز آمد می شود، از سال 2006 نیز رده بندی پزشکی به شکل PDF و به صورت رایگان در شبکه وب موجود میباشد. ساختار رده بندی کتابخانه ملی پزشکی، علم پزشکی و موضوعات وابسته را شامل میشود، برای طراحی آن از فضاهای خالی رده بندی کنگره استفاده گردید، بدین ترتیب که رده بندی NLM در واقع فرانماهای QS-QZ را برای علوم پیش بالینی و فرانماهای W-WZ ، گرفته شده از رده بندی کنگره را مورد استفاده قرار میدهد، سایر فرانماهای رده بندی کنگره نیز به عنوان پیوست هایی برای رده بندی منابع مرجع و سایر منابع موجود در کتابخانه های مورد استفاده قرار میگیرد.