چشم انداز و معرفی جامعه

 

با توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،افزایش تعداد دانشجویان و سایر مراجعین کتابخانه، اعضاء هیآت علمی و پرسنل دانشگاه و همچنین گسترده شدن فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه های پزشکی و علوم وابسته و توسعه همکاری های بین کتابخانه ای، ایجاد و گسترش امکانات و خدمات کتابخانه ای و فضای قرائت خانه و مخزن کتابخانه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

لذا کتابخانه مرکزی مصمم است با رشد امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و جلب رضایت مراجعین، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان یکی از فعال ترین کتابخانه ها در زمینه علوم پزشکی و سایر موضوعات وابسته مطرح گردد. و نسبت به افزایش ساعات کاری کتابخانه و تامین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور جدی و موثر اقدام نماید.